Søk i katalogen   MappaMi   Tilsette   Om oss   Kontakt  
Heim
Bibliotek i Møre og Romsdal
Regionalt samsøk Møre og Romsdal
Bokbåten Epos
Ut i verda med biblioteket
 Søkemaskiner og emneportalar
 Bibliotek
 Offentleg informasjon
 Slektsgranskning og lokalhistorie
 Oppslagsverk
 Litteratur
 Bokhandlar
 Musikk og film
 Barn og unge
 Reiseliv
 Utdanning
 Bibliotekfag
 Internett
Kurs og møte
Postliste
Norsk bibliotektransport
Kulturnett Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylke
Ålesund bibliotek
NBF Møre og Romsdal
Arkiv
 
 
 
 
Regjeringen.no
Informasjonsteneste for regjeringa, departementa og statsministerens kontor. Dokumentasjon i fulltekst, m.a. NOU, Ot.prp., St.prp. og St.meld.
 
Stortinget
Informasjonstenar for Stortinget. Dokumentasjon i fulltekst, m.a. innstillingar og dokument
 
Lovdata
Gjeldande ajourførte norske lover, sentrale og lokale forskrifter i fulltekst. Inneheld også nyare avgjersler frå Høgsterett
 
ESOP
Referansedatabase over dokument frå Storting og regjering f.o.m. 1971-72. Kun bibliografiske opplysningar
 
Norge.no
Inngang til all offentleg informasjon på internett. Delprosjekt under regjeringa sitt program "Eit enklare Norge". Eigar er Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes sentralforbund
 
Statistisk sentralbyrå
Statistiske publikasjonar i fulltekst, m.a. Statistisk månedshefte, Ukestatistikk, og mykje meir
 
Utlendingsdirektoratet. Biblioteket
Sentral kunnskapsbase om flyktningar og innvandrarar
 
Forbrukerportalen
Informasjon frå Forbrukerrådet, mykje i fulltekst, m.a. artiklar frå Forbrukerrapporten, foldarar, faktablad
 
Bazar
Informasjon for innvandrarar og flyktningar om det norske samfunnet, på deira eige språk. Teneste frå Det fleirspråklege biblioteket ved Deichmanske bibliotek i Oslo
 
Statens institutt for forbruksforskning
Statleg forskingsinstitusjon som forskar på forbrukarspørsmål. Her finn ein m.a. standardbudsjett for hushaldningsforbruk.
 
Statens bygningstekniske etat
Oversikt over lover og reglar innafor byggjeteknikk. Inneheld også blankettar for byggjesaker
 
Bærum bibliotek. Forbrukerinformasjon
Her er det samla mykje informasjon om forbrukarspørsmål
 
Boligportalen
Offentleg vegvisar i lover, reglar, støtteordningar m.m. for boligområdet
 
Brønnøysundregistrene
Den sentrale register-etaten i Norge med ansvar for fleire statlege register.
 
Jus.no
Mykje infomasjon om lov og rett i Norge frå Juristenes informasjonssenter. God lenkesamling
 
Skipsregistrene NIS/NOR
Norsk internasjonalt skipsregister, Norsk ordinært skipsregister og Skipsbyggingsregisteret. Her kan du søke etter båtar og be om å få tilsendt opplysningar om dei.
 
Tollvesenet
Mykje informasjon om toll og avgifter i Norge for både næringsliv og privatpersonar
 
Møre og Romsdal Fylkesbibliotek - Postboks 1320 - 6001 Ålesund - Vitjingsadresse: Kirkegt. 10, 3. etg.